۰۴
مرداد

مراحل کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی !!

ساب  سنگ بالقمه ی   ۴۶  برای رفع پستی و بلندی سنگ و یکدست شدن آن

  1. ساب سنگ  بالقمه ی   ۶۰  برای از بین بردن خط های زبر قبلی

  2. ساب سنگ  بالقمه ی ۱۲۰

  3. ساب سنگ  بالقمه ی ۲۲۰

  4. ساب سنگ  بالقمه ی لاکی یا ۴۰۰ برای براقیت

  5. ساب سنگ  بالقمه ی  ۸۰۰ برای براقیت بیشتر

  6. ساب  سنگ بالقمه ی  سیناکس برای شفافیت سنگ

  7. ساب سنگ  بالقمه ی ایتالیایی برای درخشندگی و شفافیت فوق العاده سنگ بکار می رود.