۱۲
دی

کفسابی

کفسابی موزاییک
کفسابی موراییک های قدیمی طرح مرمر
کف سابی موزاییک بادامی وساده پرداخت وبراق کردن
ساب زدن وکفسابی موزاییک اتوماتیک با با لقمه های کفسابی سنگ
کفسابی موزاییک طرح گرانیت .
کف سابی سرامیک وشستشوی سرامیک بادستگاه کفسابی.
اسید شویی کاشی وسرامیک بدن اسیب زدن به سرامیک.
کفسابی وساب زدن سرامیک براق کف سابی تک سرام