۱۷
دی

مراحل کفسابی و سنگ سابی ایتالیایی

  1. ساب  سنگ بالقمه ی   ۴۶  برای رفع پستی و بلندی سنگ و یکدست شدن آن
  2. ساب سنگ  بالقمه ی   ۶۰  برای از بین بردن خط های زبر قبلی

  3. ساب سنگ  بالقمه ی ۱۲۰

  4. ساب سنگ  بالقمه ی ۲۲۰

  5. ساب سنگ  بالقمه ی لاکی یا ۴۰۰ برای براقیت

  6. ساب سنگ  بالقمه ی  ۸۰۰ برای براقیت بیشتر

  7. ساب  سنگ بالقمه ی  سیناکس برای شفافیت سنگ

  8. ساب سنگ  بالقمه ی ایتالیایی برای درخشندگی و شفافیت فوق العاده سنگ بکار می رود.